tisdag 11 december 2012

Tauriini on "erittäin essentielli aminohappo!"

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23170060

Mol Vis. 2012;18:2673-86. Epub 2012 Nov 12.  Review: Taurine: A "very essential" amino acid.
Departments of Ophthalmology and Visual Science, Anatomy and Cell Biology, Physiology and Biophysics, University of Illinois College of Medicine, Chicago, IL ; The Marine Biological Laboratory, Woods Hole, MA.

TIIVISTELMÄ ( Abstract)

TAURIINI on orgaaninen osmolyytti, joka osallistuu solun volyymin säätelyyn ja  antaa substraattia sappisuolojen tuotantoon. Sillä on moduloivaa vaikutusta  solunsisäisen vapaan kalsiumin pitoisuuteen ja vaikka se on  yksi niistä harvoista aminohapoista, jotka eivät ole struktuuriaminohappoja ja proteiinien osia, niin se on kuitenkin muuan kaikkein runsain  aminohappo aivoissa,  verkkokalvossa, lihaskudoksessa ja elimissä kautta kehon.

Taurine is an organic osmolyte involved in cell volume regulation, and provides a substrate for the formation of bile salts. It plays a role in the modulation of intracellular free calcium concentration, and although it is one of the few amino acids not incorporated into proteins, taurine is one of the most abundant amino acids in the brain, retina, muscle tissue, and organs throughout the body.

 Tauriini toimii monissa keskushermoston funktioissa  sen kehittymisestä  alkaen  sytoprotektioon asti; tauriinin puute liittyy kardiomyopatiaan, munuaisen huonoon toimintaan ja kehitysanomalioihin sekä  verkkokalvoneuronien  vaikeaan vaurioon.

Taurine serves a wide variety of functions in the central nervous system, from development to cytoprotection, and taurine deficiency is associated with cardiomyopathy, renal dysfunction, developmental abnormalities, and severe damage to retinal neurons.

 Kaikki silmäkudokset sisältävät tauriinia. Kun mitattiin kvantitatiivisia tauriinimääriä koe-eläinsilmästä, ilmeni, että tauriini on kaikkein runsain aminohappo verkkokalvossa (retina) , lasiaisessa (vitreous, glaskropp), linssissä ( lens) , sarveiskalvossa (cornea, hornhinna), värikalvossa (iris) ja sädekalvossa  (corpus ciliaris, ciliary body, strålkropp).

 All ocular tissues contain taurine, and quantitative analysis of ocular tissue extracts of the rat eye revealed that taurine was the most abundant amino acid in the retina, vitreous, lens, cornea, iris, and ciliary body

 Verkkokalvossa tauriini on kriittinen fotoreseptorien kehitykselle ja se  toimii  sytoprotektiivisena tekijänä  stressiin liittyvässä neuronivauriossa ja muissa patologisissa tiloissa.

In the retina, taurine is critical for photoreceptor development and acts as a cytoprotectant against stress-related neuronal damage and other pathological conditions.

 Vaikka tauriinilla on monia funktionaalisia ominaisuuksia, ei   kuitenkaan tunneta täysin kaikkia tauriinin  vaikutusta välittäviä  soluperäisiä  ja biokemiallisia mekanismeja

 Despite its many functional properties, however, the cellular and biochemical mechanisms mediating the actions of taurine are not fully known.

Siitä huolimatta vaikuttaa siltä, että tauriini on  epäilemättä yksi kaikkein  essentielleimmistä kehon  aineista, kun otetaan huomioon  sen laaja esiintyminen  kehossa,  sen moninainen  sytoprotektiivivinen maine ja sen funktionaalinen merkitsevyys solun kehityksessä, ravitsemuksessa ja elossapysymisessä.

  Nevertheless, considering its broad distribution, its many cytoprotective attributes, and its functional significance in cell development, nutrition, and survival, taurine is undoubtedly one of the most essential substances in the body

 Mielenkiintoista on myös, että tauriini kyllä täyttää monia essentiellille aineelle asetettuja kriteerejä  inventoitaessa hermonvälittäjäaineita - mutta  (tässä vaiheessa -marrask  2012- sanotaan)  tauriinispesifisen reseptorin identifioiminen selkärankaisten hermojärjestelmässä on vielä tekemättä. :

 Interestingly, taurine satisfies many of the criteria considered essential for inclusion in the inventory of neurotransmitters, but evidence of a taurine-specific receptor has yet to be identified in the vertebrate nervous system.

 TÄSSÄ KATSAUKSESSAAN  tiedemiehet esittävät  laajan yleiskuvan tauriinin funktionaalisista ominaisuuksista, joistain  tauriinivajeen seuraamuksista ja eläinmallilla tehtyjen tutkimuksien tuloksista  ja he arvelevat, että tauriinilla saattanee olla terapeuttista merkitystä  epilepsian ja diabeteksen hoidossa.

 In this report, we present a broad overview of the functional properties of taurine, some of the consequences of taurine deficiency, and the results of studies in animal models suggesting that taurine may play a therapeutic role in the management of epilepsy and diabetes.

Katsottu sivu 7.5. 2013 

Inga kommentarer: