måndag 20 april 2009

Tauriini ja akuutit polymorfiset psykoosit. Seriini, metioniini, tauriini.

Tauriini ja psyykke

LÄHDE: Fekkes D, Pepplinkhuizen L, Verheij R, Bruinvels J.Abnormal plasma levels of serine, methionine, and taurine in transient acute polymorphic psychosis. Psychiatry Res. 1994 Jan;51(1):11-8.Department of Psychiatry, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands.

Tässä artikkelissa mainitaan tutkimuksia, joissa arvioidaan plasman aminohappopitoisuuksien määrittämisen merkitystä kun eritellään ja poissuljetaan joitain potilaitten alaryhmiä, joilla esiintyy ohimeneviä akuutteja polymorfisia psykooseja, joita luonnehtii psykosensoriset oireet ( transient acute polymorphic psychoses characterized by psychosensory symptoms (APP+ patients).

Tämän potilasryhmän plasman aminohappojen pitoisuuksia verrattiin toisiin potilasryhmiin, joissa esiintyi muun tyyppisiä psykoottisia oireita ja sitten myös oli terve kontrolliryhmä.
Sekä APP+ ryhmässä että niillä, joilla oli bipolaarinen häiriö, oli aminohappo seriinin pitoisuudet plasmassa merkitsevästi madaltuneet verrattuna muihin tutkittuihin ryhmiin.

Koska myös tauriinin ja metioniinin plasmapitoisuudet olivat erilaisia APP+ potilailla verrattuna muihin, käytettiin tauriinin suhdetta seriinin ja metioniinin tuloon (TSM-suhde) yrityksenä lisätä näiden potilaiden havaitsemisen herkkyyttä.

TSM-suhde APP+ potilailla oli merkitsevästi korkeampi kuin muilla tutkituilla ryhmillä paitsi niillä, joilla oli bipolaarinen affektiivinen häiriö. Osoittautui ilmeiseksi, että seriinin ja TSM-suhteen määritys psykoottisten potilaiden plasmasta saattaa olla hyödyllinen diagnostinen arviomenetelmä akuuteissa polymorfisissa psykooseissa.

Artikkelissa mainitut aminohapot:
Seriini(Ser, S, OH-ryhmän sisältävä rakenneaminohappo
Metioniini, Met, M, Metyyliryhmän ja rikkiä sisältävä essentielli rakenneaminohappo
Tauriini , aminosulfonihappo, funktionaalinen pieni typpeä ja rikkiä sisältävä happo.

20.4.2009 14:28
7.5. 2013 

Inga kommentarer: