onsdag 9 mars 2011

Etanoli ja tauriini

Jatkoa...
LÄHDE:
Chau PeiPei. Brain glycine receptors as a common target for alcohol and the relapse-preventing drug acamprosate- a preclinical study. ISBN 978-91-628-8256-3

Suomennosta kappaleesta etanoli ja tauriini

TAURIINI on sulfonoitu beeta-aminohappo, jolla on rakenteellisia samankaltaisuuksia sekä GABA että glutamiinihappo-molekyylien kanssa. Tauriinia on mitä runsaimmin ärtyvissä kudoksissa, joihin kuuluu myös sydän ja aivot.

TAURIINILLA on Glysiinireseptoriin(GlyR) agonistinen (samansuuntainen) vaikutus.
Sen lisäksi TAURIININ on havaittu aktivoivan GABA a-reseptoria
ja antagonisoivan ( vastavaikuttavan) NMDA-reseptoriin(NMDAR)
sekä kiinnittyvän GABA b reseptoreihin, vaikkakin tämän sitoutumisen funktiota ei ole vielä selvitetty.

Hyvin harvat tutkimukset viittaisivat TAURIINI-reseptorin olemassaoloon. Sellaisen olemassaoloa ei siis ole vielä voitu määritellä.

( Kommenttini: Volyyminsäätelijän pitäisikin olla inertti, takertumaton ja helposti siirtyvä tilanteen vaatimusten mukaan ic ja ec tilojen välillä kuin vesikin menee helposti ilman reseptoria. Reseptori mielestäni ei olis muuta kuin turha ankkuri ja liisteri sen funktioille. Siksi se ei kuulu rakenneaminohappoihinkaan).

TAURIINILLA vaikuttaa olevan monta funktiota aivoissa. Näihin kuuluu mm seuraavia:
  • hermoa suojaava vaikutus( neuroprotectant)
  • antioksidantti
  • osmoottinen säätelijä (osmoregulatory function)
  • aktiivia kalsiumjonia moduloivia vaikutuksia ( Ca++ modulatory effects)
  • Se voi mahdollisesti toimia myös hermonvälittäjäaineena(it may act as a neurotransmittor)
TAURIINI vahvistaa GlyR funktiota, glysiiniresptorin toimintaa, mutta ei sillä tavalla kuten täydellinen agonisti GLYSIINI.
TAURIINI voi toimia osittaisena tai täydellisenä agonistina Glysiinireseptorissa(GlyR) riippuen siitä, mistä aivoalueesta on kyse.

Jos oli kyse nuoren koe-eläimen accumbens (nAc) aivotumakkeesta, TAURIINI toimi täydellisen agonistin tavoin. Päinvastoin kuin glysiiniä sisältäviä soluja, niin tauriinia sisältäviä soluja oli runsaasti accumbenstumakkeessa; striatum-neuroneissa ilmeni korkeat pitoisuudet tauriinin kuljettajaa TauT, mikä vaikuttaa TAURIININ akkumuloitumista millimolaarisin konsentraatioin. Sen takia on todennäköistä, että TAURIINI ( eikä glysiini) toimii Glysiinireseptoreitten toonisen aktivaation mahdollisena säätelijänä ja täten sillä on tärkeä osuus nukleus accumbens-neuronien kehityksessä ja toiminnan säätelyssä.

In vivo mikrodialyysitutkimuksin on selvitetty, että etanoli kohottaa TAURIININ solunulkoisia pitoisuuksia aivojen accumbens-tumakkeessa, amygdalassa, hippokampissa ja prefrontaalisssa kuorikerroksessa.

On näyttöä myös geneettisten tekijöitten vaikutuksesta keskushermostoperäisen TAURIININ vapautumisen stimuloitumiseen etanolivaikutuksesta. Geneettisistä syistä voi accumbenstumakkeen TAURIININ pitoisuudet kohota korkeiksi nopeasti tai viiveellä. Alkoholiherkkyys voi olla suuri tai matala. Koe-eläin voi olla alkoholia suosiva (preferring) tai vierova ( non-preferring).

Toisenlainenkin koe-eläinmalli on kehitetty, proteiinikinaasi C- poistogeeninen hiiri, etanolille herkkä. Niissä accumbens-tumakkeen TAURIINIpitoisuudet kohoavat spontaanisti ja etanolin poissaolo indusoi TAURIININ nousun.

TAURIININ ja usean sen kaltaisen molekyylin kuten mm homotauriinin ja homotauriinijohdannaisen akamprosaatin(Campral) on osoitettu vähentävän etanolin ottoa ja uusia juomisjaksoja ( relapse to drinking) niin koe-eläimissä kuin ihmisissäkin.
kaikista löydöistä päätellen TAURIINI-järjestelmä on tärkeä etanolivaikutusten moduloija, ehkä juuri mainitun Glysiinireseptorijärjestelmän kautta.

(Kommenttini:
TAURIINI on tärkeä valmiusmolekyyli, kriisinkäsittelijä. Rikkiaineenvaihdunnan "tools" molekyylejä.
Mitä taas tulee yleiseen aineenvaihduntaan, rikkiaineenvaihdunta on aika hunnigolla , joten tauriinin normaali muodostuminen sinänsä nykyajan ihmisellä on kyseenalainen asia).

Inga kommentarer: