lördag 24 november 2012

Tauriinin roolit keskushermostossa 2010

J Biomed Sci. 2010 Aug 24;17 Suppl 1:S1.  Role of taurine in the central nervous system.
TAURIINI osoittaa moninaisia solufunktioita kuten keskistä osaa hermonvälittäjäaineena, keskushermoston kehityksen ajan troofisena tekijänä, kalvojen integriteettiä ylläpitävänä tekijänä, kalsiumin kuljetusta ja homeostaasia säätelevänä tekijänä, osmolyyttinä, neuromodulaattorina ja neuroprotektiivisena aineena.

Taurine demonstrates multiple cellular functions including a central role as a neurotransmitter, as a trophic factor in CNS development, in maintaining the structural integrity of the membrane, in regulating calcium transport and homeostasis, as an osmolyte, as a neuromodulator and as a neuroprotectant. 

 Tauriinin hermonvälittäjäaineominaisuuksia kuvaa sen kyky saada aikaan neuronaalista hyperpolarisaatiota , spesifisen tauriinia syntetisoivan entsyymin ja reseptoreiden  olemassaolo keskushermostossa  ja  tauriinia kuljettavan systeemin olemassaolo.

The neurotransmitter properties of taurine are illustrated by its ability to elicit neuronal hyperpolarization, the presence of specific taurine synthesizing enzyme and receptors in the CNS and the presence of a taurine transporter system. 

Tauriini tekee niitä neuroprotektiivfisia toimintojaan  glutamaatin aiheuttamaa excitotoksisuutta vastaan alentamalla  glutamaatin aiheuttamia solunsisäisen kalsiumin pitoisuuden  kohoamisia , vaihtamalla Bcl-1 ja Bad suhdetta edullisemmaksi  solun elossapysymiselle ja vähentämällä endoplasmisen retikulumin stressiä.

Taurine exerts its neuroprotective functions against the glutamate induced excitotoxicity by reducing the glutamate-induced increase of intracellular calcium level, by shifting the ratio of Bcl-2 and Bad ratio in favor of cell survival and by reducing the ER stress. 

Arvellaan, että on olemassa metabotrooppisia tauriinireseptoreita, jotka ovat negatiivisesti kytkeytyneitä fosfolipaasi C-signalointitiehen inhibitorisen Gi proteiinin välityksellä  ja tästä on myös tieteellistä näyttöä olemassa.


The presence of metabotropic taurine receptors which are negatively coupled to phospholipase C (PLC) signaling pathway through inhibitory G proteins is proposed, and the evidence supporting this notion is also presented.

Suomennos 7.5. 2013 
(Huom , artikkelissa mainittu TAU-reseptori on käytännössä  GLY-reseptori, jonka ligandina toimii mieluummin kuvan esittämässä tasossa  tauriini kuin glysiini, koska GLY reseptorilla isoformeista riippuen on erilainen tapa  suosia  glysiiniä  tai   tauriinia   ligandina.-  Tässä on jokin hyvin delikaatti hienosääteinen tasapaino olemassa.
Free PMC Article
 Figure 3

Inga kommentarer: